ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทม.ท่าข้าม
เมืองท่าข้าม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนท่าข้ามด้วยแนวคิดจิตอาสา


        เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้คัดเลือกเยาวชนนอกระบบและเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 35 คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน รุ่นที่ 1 (ค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน) ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
        นายทศพล  งานไพโรจน์  นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้มีบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนท้องถิ่น(เทศบาล) ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนท่าข้ามด้วยแนวคิดจิตอาสา” โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนนอกระบบและเด็กเยาวชนของเทศบาลเมืองท่าข้ามได้พัฒนาทักษะชีวิต ให้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะในด้านอาชีพตามกลุ่มสนใจ รวมทั้งมีทักษะด้านจิตอาสา ร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสืบไป
        ทั้งนี้ เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้เริ่มต้นดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน รุ่นที่ 1 (ค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน) ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2554 (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้สุราษฎร์ธานี สำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้คัดเลือกเยาวชนนอกระบบและเยาวชนในสถานศึกษา(กลุ่มที่ต้องพัฒนาอย่างเข้ม) จำนวน 35 คน เข้ารับการฝึกอบรม โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวินัยองค์การ สิริปญฺโญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้อำนวยการฝึกพร้อมทีมวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ทำให้การดำเนินโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อเด็ก เยาวชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม สังเกตได้จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก เยาวชนที่เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสิ้นสุดการอบรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งความสำเร็จสำคัญอยู่ที่การเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นั่นคือ พ่อแม่ ครอบครัวของเยาวชน
        นายกเทศมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้ เทศบาลต้องขอขอบคุณท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญกับลูกๆ ที่อนุญาตให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ แต่ที่สำคัญต้องรบกวนพ่อแม่ทุกท่านได้ช่วยกันให้กำลังใจลูกๆ ให้มาก และต้องกลับมาใส่ใจลูกของเราให้มากกว่าเดิม อย่าให้ประสบการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกๆ จากการอบรมในครั้งนี้ เป็นแค่ความฝัน แต่ต้องช่วยกันพยุงลูกให้สามารถปรับตัวดำรงชีวิตที่ดีได้ต่อไป ... เราทุกคนต้องช่วยกัน สำหรับเทศบาลก็มีความตั้งใจร่วมสร้างโครงข่ายกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันดูแลให้เด็ก เยาวชนของเราได้เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมต่อไป
        สอบถามรายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กองการศึกษา โทร.0-7731-2971 ทุกวัน เวลาราชการ

ที่มา  สุภัทรา สุภาพ ข่าว/พิมพ์


โดย: ทม.ท่าข้าม
วันที่ 03 มี.ค. 54

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: การรับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหาร เนื่องในงานวันครอบรอบ 100 ปี พระราชทานนามสุราษฎร์ธานี (ดู:1)(วันที่:02 ก.ค. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคาร จำนวน 5 โครงการ (ดู:4)(วันที่:02 ก.ค. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู:5)(วันที่:02 ก.ค. 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู:6)(วันที่:02 ก.ค. 58)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู:6)(วันที่:02 ก.ค. 58)